فصلنامه جامعه شناسي ارتباطات
Sociology of Communication Journal(JSC)

:: هزینه های انتشار


فصل نامه جامعه شناسی ارتباطات  برای داوری و انتشار مقالات علمی از نویسندگان محترم هزینه دریافت می‌کند. هزینه‌ها به‌تفکیک و طی مراحل مختلف (از زمان تأیید اولیه در هیأت تحریریه جهت ارسال به داوران تا متن ویراستاری برای انتشار) دریافت می‌شوند.

 

شرح هزینه ها به ترتیب زیر می باشد: 

•هزینه ارسال اولیه (جهت ارزیابی اولیه و مشابهت یابی) 500000ریال
•هزینه داوری 2500000 ریال
•هزینه ویراستاری نهایی جهت انتشار 1000000 ریال
•جمع هزینه ها 4000000 ریال

 

دریافت هزینه ها در مراحل مختلف نامبرده از نویسندگان دریافت خواهد شد. در صورت پذیرش در هر مرحله، از نویسندگان درخواست می‌شود که هزینۀ مربوط به مرحلۀ بعد را پرداخت کنند.

 لازم به ذکر است در صورتی که مقاله از طرف داوران مردود اعلام شود مبلغ 2500000 ریال داوری قابل بازگشت به نویسندگان نمی‌باشد.
 

شماره های فصلنامه

شماره جاری :
دوره چهارم : شماره 2 ، پياپي 14، زمستان 1402آمار

تعداد دوره‌ها
4
تعداد شماره‌ها
28
تعداد مقالات
236
تعداد نویسندگان
505
تعداد مشاهده مقاله
125968
تعداد دریافت فایل اصل مقاله
81275
نسبت مشاهده بر مقاله
2
تعداد مقالات ارسال شده
236
تعداد مقالات رد شده
10
درصد عدم پذیرش
4 %
تعداد مقالات پذیرفته شده
13
درصد پذیرش
5 %
تعداد داوران
28
مشاهده نمودار آماری