فصلنامه جامعه شناسي ارتباطات
Sociology of Communication Journal(JSC)

:: فرآیند پذیرش مقالات


فرایند ارسال تا انتشار مقالات در فصل نامه جامعه شناسی ارتباطات به شرح زیر است:
 

  1. ثبت و ارسال مقاله (توسط نویسندۀ مسئول)
  2. ارزیابی اولیه (حداقل 5 روز کاری)
  3. ارزیابی در هیئت منتخب تحریریه (حداقل 10 روز کاری)
  4. داوری (حداقل 40 روز کاری- در صورت نیاز به بازنگری کلی و داوری تطبیقی یا ارسال مقاله به داوری سوم، به این مدت افزوده خواهد شد.)
  5. ارسال موارد تکمیلی (نسخۀ نهایی اصلاح شده ی مقاله) توسط نویسنده و تأیید نهایی (حداقل 30 روز کاری)
  6. پذیرش نهایی و تعیین نوبت انتشار
  7. ویراستاری و صفحه‌آرایی 
  8. تأیید نهایی نویسنده
  9. چاپ و انتشارشماره های فصلنامه

شماره جاری :
دوره سوم : شماره 3 ، پیاپی 11, بهار 1402آمار

تعداد دوره‌ها
3
تعداد شماره‌ها
25
تعداد مقالات
215
تعداد نویسندگان
468
تعداد مشاهده مقاله
74963
تعداد دریافت فایل اصل مقاله
47531
نسبت مشاهده بر مقاله
2
تعداد مقالات ارسال شده
215
تعداد مقالات رد شده
10
درصد عدم پذیرش
4 %
تعداد مقالات پذیرفته شده
13
درصد پذیرش
6 %
تعداد داوران
27
مشاهده نمودار آماری