فصلنامه جامعه شناسي ارتباطات
Sociology of Communication Journal(JSC)

:: مقاله مرتبط با : شماره 3 , پیاپی 11, بهار 1402

The Role of Virtual Space in Interpersonal Communications between Students with Teachers
نویسندگان :
رضا حاجی ابراهیمی1، علیرضا خرازی2،
دانشجوی کارشناسی ارشد رشته علوم ارتباطات، گروه علوم ارتباطات، موسسه آموزش عالی دانش پژوهان پیشرو، اصفهان، ایران1، دکتری علوم ارتباطات اجتماعی، استادیار و عضو هیات علمی گروه علوم ارتباطات، موسسه آموزش عالی دانش پژوهان پیشرو، اصفهان، ایران(مسئول)2
تعداد صفحات : 90-63
چکیده :

این پژوهش با هدف بررسی "نقش فضای مجازی در ارتباطات میان فردی دانش آموزان با معلمان" و به منظور شناسایی رابطه بین متغیر های فضای مجازی (مولفه های: دردسترس بودن، فرامرزی بودن، سهولت استفاده و تعاملی بودن) با ارتباطات میان فردی دانش آموزان با معلمان انجام شده است. روش پژوهش از لحاظ هدف کاربردی، از لحاظ شیوه اجرا پیمایشی-علّی، از طریق روش نمونه گیری خوشه ای و با بهره گیری ازابزار پرسشنامه استاندارد انجام گردیده است. جامعه آماری پژوهش حاضر دانش آموزان پسر دبیرستان های (دوره اول) خمینی شهر (اصفهان) که تعداد آنها 7508 نفر می باشد و با بهره گیری از فرمول کوکران 365 نفر به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شد. نتایج حاصل از پژوهش نشان دهنده رابطه معناداری بین متغیرهای فضای مجازی(مولفه های: در دسترس بودن، فرامرزی بودن، سهولت استفاده و تعاملی بودن)و ارتباطات میان فردی در دبیرستان های خمینی شهر می باشد.چکیده انگلیسی :

This research aims to investigate "The role of virtual space in interpersonal communications between students with teachers of high schools in the Khomeini shahr" and in order to identify the relationship between the variables of virtual space (components: availability, being cross-border, ease of use and Being interactive) with interpersonal communications between students and teachers.The research method has been carried out in terms of practical purpose, in terms of survey-causal implementation method, through cluster sampling method and using standard questionnaire tool.The statistical population of the present research is male high school students (first period) of Khomeini Shahr (Isfahan), whose number is 7508, and using Cochran's formula, 365 people were considered as the sample size.The results of the research show a significant relationship between the variables of virtual space (components: availability, being cross-border, ease of use and Being interactive) and interpersonal communications in high schools in the Khomeini shahr.موضوع : علوم ارتباطات
کلمات کلیدی : فضای مجازی، ارتباطات میان فردی، تعاملی بودن، دانش آموزان، معلمان
کلمات کلیدی انگلیسی: Cyberspace ,Interpersonal Communications, Being interactive, Students, Teachers
مراجع :
اسعدی، محمود (۱۳۸۷). جامعه اطلاعاتی ؛ نظریه ها، چالش‌ها و فرصت ها، مجله تدبیر، مقالات، شماره ۱۹۴,ص۶۰-۶۴ باترو،آنتونیو (1384). آموزش و پرورش دیجیتالی (با تأکید بر آموزش از راه دور). ترجمه مجیدرضا پاسبان رضوی، مشهد: ترانه بنیسی و همکاران (1401). فرصت ها و چالش های آموزش مجازی در عصر کرونا، فصلنامه رویکردی نوین در علوم تربیتی، شماره(12): 116 – 127 پورعلیرضا توتکله، علیرضا(1390). مجموعه مقالات تربیتی . چاپ اول. انتشارات دهسرا تقی‌پور، فائزه ؛ زمانی، عباس (1398). واکاوی شبکه‌های اجتماعی مجازی. چاپ دوم، انتشارات جهاد دانشگاهی واحد اصفهان توکل، محمد (1390) . جامعه شناسی تکنولوژی. تهران: انتشارات جامعه شناسان جلالی، علی اکبر (1382). گزارش پژوهشکده الکترونیک. تهران: دانشگاه علم و صنعت خضری، مجتبی ؛ وحدانی، محبوبه ؛ محمد پور، عبدالباسط (1399). مطالعه نقش آموزش مجازی در روابط بین فردی ادراک شده دانش‌آموزان نسبت به معلمان. مقاله پژوهشی،فصلنامه علمی پژوهش های مشاوره،انجمن مشاوران ایران،جلد 19 شماره76: 251-234 ربیعی، علي (1387). رسانه‌های نوین و بحران هویت. فصلنامه مطالعات ملی. سال نهم، شماره4: 149-176 ساروخانی، باقر؛ شکر بیگی، عالیه، (1397). جامعه شناسی ارتباطات در جهان معاصر، چاپ دوم، ویراست 2، تهران، انتشارات بهمن برنا شاه قاسمی، احسان (1385). مروری بر زمینه های تأثیر فضای مجازی بر نظریه های ارتباطات ، مجله جهانی رسانه ، نسخه فارسی ، مجله علمی ، پژوهشی الکترونیک در حوزه ارتباطات و رسانه ،منتشر شده توسط دانشکده علوم اجتماعی ، دانشگاه تهران صبوری خسروشاهی و همکاران(1396).آسیب شناسی فناوری های جدید در خانواده. انتشارات: مشق شب. عدلی پور ، ص ؛ قاسمی ، و؛ میر محمدی تبار، ا (1393). تأثیر شبکه اجتماعی فیسبوک بر هویت فرهنگی جوانان شهر اصفهان . فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران . دوره هفتم ، شماره ۱ ،۸، ۹ فرهنگی، علی اکبر(1400). ارتباطات انسانی، جلد اول، چاپ بیست و نهم، انتشارات مؤسسه خدمات فرهنگی رسا کاستلز، مانوئل (1387). گفتگوهایی با مانوئل کاستلز (ترجمه حسن چاوشیان و لیلا جو افشانی ).تهران:نشر نی گلپایگانی، اکبر (1381). جامعه صنعتی و جامعه اطلاعاتی، فصلنامه فرهنگ، سال دوازدهم، شماره 43 محسنیان راد، مهدی (1396). ارتباط شناسی. ویرایش 2؛با تجدید نظر و اضافات، چاپ هفدهم، تهران:انتشارات سروش معتمد نژاد، کاظم (1391).ارتباطات در جهان معاصر(تحول اندیشه ها،نهادها وعملکرد های ارتباطی). چاپ دوم،ناشر مؤسسه نشر شهر منتظر قائم، مهدی (۱۳۸۱). امنیت در فضای مجازی .تهران:پژوهشگاه فرهنگ ،هنر و ادبیات منجمی زاده،اصغر (1391). بررسی رابطه بین مهارتهای ارتباطی بین فردی و میزان پذیرش اجتماعی دانشجویان دانشگاه پیام نور خوراسگان، پایان‌نامه کارشناسی، گروه علوم اجتماعی مولانا، حمید (1393). اطلاعات و ارتباطات جهانی.(چاپ دوم)، (ترجمه دکتر اسداله آزاد، محمد حسن زاده، مریم اخوتی)،تهران:نشر کتابدار مهدیخانی، کبری (1389). بررسی ادبیات فارسی دردنیای مجازی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، پژوهشکده ادبیات مهدی زاده، سید محمد (1399). نظریه های رسانه،اندیشه های رایج و دیدگاههای انتقادی. چاپ هشتم، تهران:انتشارات همشهری نصرتی،محمد(۱۳۹۱). جشن جهانی شبکه‌های اجتماعی .روزنامه اعتماد،۲۴۳۱ : ۹ هارجی،اون؛ ساندرز، کریستین ؛ دیکسون، دیوید (1393). مهارت‌های اجتماعی در ارتباطات میان فردی، ترجمه خشایار بیگی و مهرداد فیروز بخت،، چاپ هفتم، تهران، انتشارات رشد Blaine, A.M. (2019). Interaction and presence in the virtual classroom: An analysis of the perceptions of students and teachers in online and blended Advanced Placement courses. Comput. Educ., 132, 31-43. Domingo Jelia R, Bradley Elizabeth Gates. (2018). virtual reality as a learning tool. Journal of Educational Technology Systems. , 329-342,(3)46 Eginli Aysen Temel, Ozmelek Tas Neslihan. (2018). Interpersonal communication in social networking sites: An investigation in the framework of uses and gratification theory. Online Journal of Communication and Media Technologies 8 (2), 81-104 F Pando Victor. (2018). Teaching Trends in Virtual Education: An Interpretative Approach. Journal of Educational Psychology-Propositos y Representaciones.,485-505,(1)6 Frolova Elena V, Rogach Olga V, M Ryabova Tatyana.(2020). Digitalization of Education in Modern Scientific Discourse: New Trends and Risks Analysis. European journal of contemporary education. ‏ 9,313-336,(2) Frolova Elena V, Rogach Olga V, M Ryabova Tatyana.(2020). Digitalization of Education in Modern Scientific Discourse: New Trends and Risks Analysis. European journal of contemporary education., ‏ 313-336, (2) 9- DOI:10.13187/ejced.2020.2.313 Liu Ruixue, Wang Lei, Lei Jing,Wang Qiu, Ren Youqun.(2020). Effects of an immersive virtual reality‐based classroom on students’ learning performance in science lessons. British Journal of Educational Technology., 2049-2034, (6) 51- https://doi.org/10.1111/bjet.13028 Oliveira Gabriella, Teixeira Jorge Grenha, Torres Ana, Morais Carla.( 2021). An exploratory study on the emergency remote education experience of higher education students and teachers during the COVID‐19 pandemic. British Journal of Educational Technology., ‏ 1357-1376, (4) 52- DOI:10.1111/bjet.13112 Yong beomkim, Zoonky lee, Sanjay Gosain,(2005). Impediment to successful ERP implementation process, Business process Management journal, Vol.11, No:2,2005,pp158-170
تعداد بازدید از مقاله : 2644
تعداد دانلود فایل : 160

تصویر جلد


سایر شماره ها

دوره چهارم (1402-1403) دوره سوم (1401-1402) دوره دوم (1400-1401) دوره اول (1399-1400)

مقالات پر بازدید