فصلنامه جامعه شناسي ارتباطات
Sociology of Communication Journal(JSC)

:: مقاله مرتبط با : شماره ,

Prioritization of Religious factors Affecting the Behavior and Attitude of Cyberspace Users with ANP Network Analysis
نویسندگان :
عباس محمدیان1، محمدرضا قائدی2، سجاد نیکخو3،
دانشجوی دکتری علوم ارتباطات اجتماعی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران1، استادیار گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران(مسئول)2، دانشجوی دکتری مدرسی معارف اسلامی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران3
تعداد صفحات : 38-27
چکیده :

هدف از پژوهش حاضر الویت بندی عوامل دینی موثر بر رفتار و نگرش کاربران فضای مجازی در ایران می باشد. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق، خبرگان آشنا با مبحث که شامل اساتید دانشگاهی و کارشناسان مربوط به حوزه رسانه و دین می باشند، هستند. تعداد نمونه 10 نفر از خبرگان هستند که در این تحقیق مورد پرسش از طریق پرسشنامه زوجی و طیف 1 تا 9 مورد پرسش قرار گرفتند. برای بررسی روایی ابزار اندازه گیری یا همان پرسشنامه زوجی، از روایی محتوا استفاده شد و پرسشنامه در اختیار اساتید و خبرگان قرار گرفت تا صحت معیارها و زیرمعیارها مورد تایید قرار گیرد. در نمونه گیری هدفمند پژوهش حاضر، از نمونه گیری هدفمند قضاوتی استفاده شده است، بدین معنا که تعداد محدودی از افراد دارای اطلاعات مناسب برای پاسخگویی به سوالات تحقیق بوده اند. افراد خبره نیز در این پژوهش افرادی بودند که حداقل سابقه 10 سال کار و یا پژوهش در زمینه دین و رسانه را داشته اند. نمونه گیری تا مرحله اشباع نظری ادامه پیدا کرد. از نرم افزار Super Decision و فرایند تحلیل شبکه ای ANP جهت الویت بندی معیارها استفاده شد. نتایج نشان داد معیار فرهنگ مذهبی خانواده با وزن 0.417 دارای بیشترین اهمیت در میان معیارهای دینی موثر بر نگرشی و رفتاری کاربران فضای مجازی می باشد. همچنین یافته های تحقیق نشان داد پس از معیار فرهنگ مذهبی خانواده، معیارهای آموزه های دینی فرد و معیار الگوهای دینی-رفتاری دارای بیشترین اهمیت می باشند.موضوع : علوم ارتباطات
کلمات کلیدی : عوامل دینی، فضای مجازی، فرایند تحلیل شبکه ای
کلمات کلیدی انگلیسی: Religious factors, virtual space, network analysis process
مراجع :
خدامرادي، طاهره؛ فرحناز سعادت و طيبه خدامرادي (1393) بررسی میزان تأثیر استفاده از فضای مجازی بر ارزشهای خانواده (مطالعهی موردی:معلمان مقطع متوسطه سازمان آموزش و پرورش استان ایلام)، فرهنگ ایلام، دوره پانزدهم شماره 44 و 45: 167- 155. سفیری، خدیجه و زهرا نعمت الهی(1391) رابطه‌‌‌ ابزارهای جهانی شدن و ‌هویت دینی. فصلنامه مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، دوره 1، شماره 1: 39-70. طالبتاش، عبدالمجید(1390) آموزه های قرآن مهم ترین نیاز انسان معاصر، فصلنامه مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی، دوره 2، شماره 4: 116-95. فرخ نيا، رحيم و اعظم لطفي(1390) بررسي تاثير فضاي مجازي اينترنت بر مد گرايي. مطالعات فرهنگي و ارتباطات، دوره 7 , شماره 22: 118-95. قنبریان برزیان، علی و مریم درویشی(1395) بررسی تأثیر مصرف فضای مجازی بر دینداری و ارزشهای خانواده(مطالعه موردی اصفهان)، فصلنامه جامعه شناسی سبک زندگی، سال دوم، شماره هشتم: 254-219. ملاحی، نجمه(1396) نقش آموزه های دینی اسلامی در پیشگیری از آثار مخرّب فضای مجازی بر خانواده. فصلنامه ره آورد نور، شماره 60: 61-55. مهدی زاده، شراره و فاطمه زارع غیاث آبادی(1394) رسانه و دین داری در میان جوانان، دو فصلنامه علمی-پژوهشی دین و ارتباطات، شماره 22، دوره 1 تا 47: 177-145. نوروزی، مجتبی؛ ابوالفضل کاظمی و سیده فاطمه شاهمردادی(1396) راهکارهای تربیت دینی در فضای مجازی با تأکید بر آموزه های قرآن و سیره رضوی، فرهنگ رضوی، سال پنجم، شماره 19: 211-177. Campbell, H. A., & Connelly, L. (2015). Religion and New Media. International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences, 273–278. Chitsaz, M. J., & Moghaddam, M. H. (2018). Religiosity and Cyberspace: A Meta-Analysis on the Studies of Religion and Cyberspace, Journal of Cyberspace Studies, 2(2), 205-228. Golan, O., & Stadler, I. N. (2015). Building the sacred community online: the dual use of the Internet by Chabad, Media, Culture & Society, 1-8.DOI: 10.1177/0163443715615415 Kang, T. (2012). Gendered media, changing intimacy: internet-mediated transnational communication in the family sphere, Media, Culture & Society, 34(2) 146–161. Kgatle, M. S. (2018). Social media and religion: Missiological perspective on the link between Facebook and the emergence of prophetic churches in southern Africa, Verbum Eccles., 39(1), 1-6. Khazir, Z., Zareipour, M. A., Abdolkarimi, Mahdi., Dehghani Tafti, A., Rahimi, T. (2017). Assessing the Predictors of Intention and Behavior in Using Virtual Social Networks Among Students of the Yazd University of Medical Sciences Based on the Theory of Planned Behavior, Journal of Community Health Research, 6(2), 93-101. Laim, F. T. T., & Kwan, J. L. Y. (2017). Socioeconomic influence on adolescent problematic Internet use through school-related psychosocial factors and pattern of Internet use, Computers in Human Behavior 68, 121-136. McClure, P. K. (2017). Tinkering with Technology and Religion in the Digital Age: The Effects of Internet Use on Religious Belief, Behavior, and Belonging, Journal for the Scientific Study of Religion, 56(3), 481–497 Parboteeah, K. P., Hoegl, M., & Cullen, J. (2008). Ethics and religion: An empirical test of a multidimensional model. Journal of Business Ethics, 80(2), 387–398 Rahman, A. A., Hashim, N. H. & Mustafa, H. (2015). Muslims in cyberspace: exploring factors influencing online religious engagements in Malaysia, Journal Media Asia, 42(1-2)
تعداد بازدید از مقاله : 476
تعداد دانلود فایل : 93

سایر شماره ها

دوره چهارم (1402-1403) دوره سوم (1401-1402) دوره دوم (1400-1401) دوره اول (1399-1400)

مقالات پر بازدید