فصلنامه جامعه شناسي ارتباطات
Sociology of Communication Journal(JSC)

:: مقاله مرتبط با : شماره 4 , پیاپی 8, تابستان 1401

Media Law, Freedom of Speech and Human Rights
نویسندگان :
اکبر رستمی خوراسگانی1،
دانشجوی دکتری تخصصی حقوق عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)، ایران(مسئول)1
تعداد صفحات : 84-114
چکیده :

پژوهش حاضر به منظور تبیین رابطه حقوق رسانه و حقوق بشر و شناسایی الزامات، موانع و ضرورت‌های آن انجام شد. بر این اساس با مطالعه اسناد و منابع موجود، مفاد قانون اساسی جمهوری اسلامی و میثاق نامه های بین المللی حقوق بشر، اصول مرتبط با حقوق رسانه و آزادی بیان در قانون اساسی ایران بررسی شد. در این زمینه از جمله ضروریات و الزامات حقوق رسانه شامل: جامعیت میان حقوق و حدود؛ عمومیت و رسانه‌محوری؛ تأکید بر نظارت‌های صنفی و مدنی، و رعایت اصول قانون‌نویسی عنوان و مهمترین موانع آزادی بیان در رسانه ها در چهار دسته بندی شامل: ساختار سازمانی؛ محدوديت منابع مالی؛ مشكلات سخت افزاری؛ و دخالت دولت در اخبار رسانه ها بیان شد. بر اساس یافته ها، هم در قانون اساسی جمهوری اسلامی و هم در سیره پیامبر اسلام(ص) و حضرت علی(ع) همواره حق آزادی بیان برای مردم به رسمیت شناخته شده و باالتبع این حق برای رسانه ها به عنوان نمایندگان افکار عمومی و رکن چهارم دموکراسی که ناظر بر سایر ارکان جامعه مدنی هستند، وجود دارد.چکیده انگلیسی :

The present research was conducted in order to explain the relationship between media law and human rights and to identify its requirements, obstacles and necessities. For this aim, it was studied documents and sources, the Constitution of the Islamic Republic of Iran and international human rights treaties, principles related to media law and freedom of speech in the Constitution of Iran. In this regard, the requirements of media rights include: comprehensiveness between rights and ranges; generality and media-oriented; Emphasis was placed on union and civil supervision, and compliance with the principles of law writing. And the most important obstacles to freedom of speech in the media were in four fields including: organizational structure; limitation of financial resources; hardware problems; and government interference in media news. According to the findings, the right to freedom of speech has always been recognized for the people both in the Constitution of Iran and in the way of the Prophet of Islam and Imam Ali, and there is for the media, as representatives of public opinion and the fourth pillar of democracy.موضوع : علوم ارتباطات
کلمات کلیدی : رسانه، حقوق رسانه، حقوق ارتباطات، حقوق بشر، آزادی بیان
کلمات کلیدی انگلیسی: Media, Media Law, Communication Law, Hhuman Rights, Freedom of Speech
مراجع :
- اسماعیلی، محسن(1387) «مقدمه ای بر حقوق رسانه ها»، فصلنامه حقوقی گواه، شماره 13، تابستان و پاییز 1387:36-30. - انصاری ، باقر(1390)، حقوق رسانه، تهران: انتشارات سمت. - انصاري، باقر(1386)، حقوق ارتباط جمعي، تهران: انتشارات سمت. - بدیعی، نعیم(1382) «چالش های روزنامه نگاری الکترونی - گسترش زمینه های آزادی بیان و اطلاعات»، فصلنامه رسانه، سال چهارم، شماره سوم (پیاپی55)، 38-25. - بهرامی کمیل، نظام(1388)، نظریه رسانه ها، تهران: انتشارات کبیر. - جلالی فراهانی، امیرحسین(1386) «مزیت ها و محدودیت های فضای سایبر در حوزه های آزادی بیان، آزادی اطلاعات و حریم خصوصی»، فصلنامه حقوقی دادگستری، شماره 59، تابستان 1386: 100-61. - جوزف، سارا؛ جنی شولتر و ملیسا کَسَن(1395) میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: دعاوی، آموزه‌ها، تفاسیر، ترجمه قاسم زمانی، تهران: انتشارات شهردانش. - سروش، عبدالکریم (1382) آزادی بیان و حق اظهار نظر و ابراز عقیده، نشریه بازتاب اندیشه، شماره 40، مردادد 1382: 29-20. - سودمندی، عبدالمجید (1395)«اجزاء حق آزادی بیان در نظام بین المللی حقوق بشر»، نشریه مطالعات حقوقی، دوره هشتم، شماره 2، تابستان 1395: 114-87. - سیدباقری، سید کاظم (1397) «حق آزادی بیان از منظر قرآن کریم»، فصلنامه علوم سیاسی (باقرالعلوم)، سال 21، شماره 81، بهار 1397: 31-7. - قاسمی، حمید و رضا فنازاد(1397) حقوق رسانه، تهران: انتشارات اندیشه آرا. - مرتضایی، سید احمد و سید ابراهیم حسینی (1392) «آزادي بیان و مبانی و گستره آن از دیدگاه فقه و حقوق»، فصلنامه معرفت حقوقی، سال دوم، شماره دوم(پياپي۴)، بهار و تابستان ۱۳۹۲: 72-49. - معتمدنژاد، كاظم، (1379) حقوق مطبوعات، تهران: دفتر مطالعات و تحقيقات رسانه ها. - مقامی، امیر و نادیا عطاران(1398) «موازنه افشای حریم خصوصی خانوادگی چهره های مشهور در رسانه ها و آزادی بیان در رویه نهادهای قضایی»، فصلنامه مطالعات حقوق عمومی، دوره 49، شماره 2 ، تابستان 1398 :311-331. - میرمحمدی، سید مصطفی(1384) «آزادی بیان در آموزه های دینی و حقوق بشر»، فصلنامه رواق اندیشه، شماره 44، مرداد 1384 : 113-94. - میخلز،رابرت، احزاب سیاسي، ترجمه حسن پویان، نشرچاپخش، چاپ اول، تهران - واچمن، باتریک(1385) «آزادی بیان»، ترجمه محمدحسن حبیبی و رضا شکوهی زاده، فصلنامه حقوق اساسی، شماره 6 و 7، زمستان 1385: 319-289. - Anderson ,Benedict. Imagined Communities : eflections On The Origin And Spread Of Nationalism ,New York, verso,1991. - Coleman, John A and miklos tomka. Mass Media ,London, scm press, 1998. - Cortright, Dvid. Peace, A History of Movments and Ideas, Cambridge, Cambridge university press, 2008. - Fraser ,Nancy, »Rethinking the public sphere :a Contribution to the critique of actually existing democracy« in Simon During , ed. The Cultural Studies Reader, - Goodrich, Leland M. The United Nations, Newyork, Thomas crowell,1959. - Havel ,Vaclav, »peace : The view from Prague«, New York, Review of books 32, no.18 (November) 1985. - Mearsheimer, John j and Stephen M Walt. »an unnecessary war«, Foreign policy, no.134 (January-February)1998. - Morgenthau, Hans j. we are Deluding ourselves in Vietnam, the new York times magazine, 18 april 1965. Project censored, http://cc6.com.sfu.ca/economics march 28, .2005 - Shoemaker ,Pamela and Lucig H Danielian. »Deviant Acts, Risks Business and u.s. Interests :the news worthiness of world events«, Journalism Quarterly, no. 68, winter 1991. - United Nation: Center For Human Right, World Public Information Campaign For Human Rights, Human Rights Fact Sheet, No.8, Geneva, Center For Human Rights,1989.
تعداد بازدید از مقاله : 452
تعداد دانلود فایل : 110

تصویر جلد


سایر شماره ها

دوره سوم (1401-1402) دوره دوم (1400-1401) دوره اول (1399-1400)

مقالات پر بازدید