فصلنامه جامعه شناسي ارتباطات
Sociology of Communication Journal(JSC)

:: مقاله مرتبط با : شماره 4 , پیاپی 8, تابستان 1401

Creativity in Public Relations
نویسندگان :
سيد محمد موسوي1،
دکترای علوم ارتباطات، دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان( خوراسگان)، اصفهان، ايران(مسئول)1
تعداد صفحات : 72-61
چکیده :

در این مقاله ماهیت، تعاریف و ارتباط خلاقیت و نوآوری بررسی می شود و راهکارهای توسعه آن در روابط عمومی به روش اسنادی مورد مطالعه قرار می گیرد. روابط عمومی به دور از خلاقیت و نوآوری طی این مقاله به عنوان نهادی فاقد پویایی و گرفتار در مشکلات ناشی از روزمرگی معرفی می شود. هدف از نگارش، آسیب شناسی رشد خلاقیت و نوآوری به صورت علمی و عملی در روابط عمومی است. در این تحقیق انواع مختلف خلاقیت و نوآوری در روابط عمومی استخراج و عرصه های کاری و وظایف این نهاد ارتباطی تحت تاثیر ذهن خلاق و نوآور معرفی می شود. نقش مدیران در خلاقیت و نوآوری کارگزاران روابط عمومی به همراه پیشنهادهایی برای شیوه های رفتاری مدیران در این راستا از یافته های این مقاله به شمار می رود. مقاله حاضر بر نقش فردی و روانی کارگزار روابط عمومی در ایجاد تفکر خلاق و نوآور در خویشتن اصرار دارد و موانع فردی و روانی در کنار موانع اجتماعی را به عنوان مهمترین موانع رشد و شکوفایی خلاقیت و نوآوری در روابط عمومی معرفی می کند. نقش تفکر خلاق و نوآور در اجرای تکنیک های مختلف با هدف تهیه، تنظیم و اجرای یک برنامه منسجم و موفق روابط عمومی نیز در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است.چکیده انگلیسی :

In this article, the nature, definitions and relationship between creativity and innovation are examined and strategies for its development in public relations are studied through documentary methods. Far from creativity and innovation, public relations is introduced in this article as an institution without dynamism and caught in the problems caused by everyday life. The purpose of writing is the pathology of the growth of creativity and innovation in a scientific and practical way in public relations. In this research, different types of creativity and innovation in public relations are extracted and the work areas and tasks of this communication institution under the influence of creative and innovative mind are introduced. The role of managers in the creativity and innovation of public relations agents, along with suggestions for managers' behaviors in this regard, is one of the findings of this article. The present article insists on the individual and psychological role of the public relations agent in creating creative and innovative thinking in himself and introduces individual and psychological barriers along with social barriers as the most important barriers to the growth and flourishing of creativity and innovation in public relations. The role of creative and innovative thinking in the implementation of various techniques with the aim of preparing, organizing and implementing a coherent and successful public relations program is also examined in this article.موضوع : روابط عمومی
کلمات کلیدی : روابط عمومی، خلاقیت، نوآوری، کارگزار
کلمات کلیدی انگلیسی: Public Relations, Creativity, Innovation, Agent
مراجع :
- سلیمانی، افشین (1381) کلاس خلاقیت، انتشارات انجمن اولیاء و مربیان. - سام خانیان، محمدربیع (1387) خلاقیت و نوآوری در سازمان آموزشی، انتشارات رسانه تخصصی. - ملک پور افشار، عزت اله (1387) پرورش خلاقیت و نوآوری، انتشارات زمزم هدایت. - بیژنی، مریم. (1388) ارتباط با رسانه، انتشارات مبنای خرد. - مارانتز کوهن، پائولا (1376) درسنامه روابط عمومی، ترجمه سید محمد خاموشی و میرسعید قاضی، دفتر مطالعات و توسعه رسانه. - سعیدی، رحمان (1383) تکنیک های روابط عمومی، انتشارات آگاه. - پراتکانس وآنتونی،آرنسون الیوت. (1383) عصر تبلیغات، ترجمه دکترکاووس سید امامی و محمدصادق عباسی، انتشارات صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. - الوانی، سید مهدی (1385) مدیریت عمومی، نشر نی. - برومند، زهرا (1374) مدیریت رفتار سازمانی، انتشارات دانشگاه پیام نور. - خلاصه گزارش سمپوزیوم بین المللی و تحقیقات علمی و مطالعات افکار عمومی در روابط‌عمومی، 21 و 20 آذرماه سال 1384، چکیده مقالات.(آمریکا) - Parker, Wayne, & Kent Ltd. (2005). The management of creativity in the public relations process. Available from: http://www.pwkpr.com/downloads/The Management of Creativity in the PR Process PW&K.pdf Accessed 12.03.13  
تعداد بازدید از مقاله : 228
تعداد دانلود فایل : 78

تصویر جلد


سایر شماره ها

دوره سوم (1401-1402) دوره دوم (1400-1401) دوره اول (1399-1400)

مقالات پر بازدید