فصلنامه جامعه شناسي ارتباطات
Sociology of Communication Journal(JSC)

:: مقاله مرتبط با : شماره 4 , پیاپی 8, تابستان 1401نویسندگان :
عباس زمانی1، فائزه تقی پور2،
دکتری مدیریت رسانه، مدیرگروه علوم ارتباطات، موسسه آموزش عالی دانش پژوهان پیشرو، اصفهان، ایران1، عضو هیأت علمی و دانشیار گروه علوم ارتباطات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران(مسئول)2
تعداد صفحات : 20-3
چکیده :

این پژوهش با هدف شناسایی تجارب مادران از فرصت هاي هنجاري شبكه هاي اجتماعي مجازي در رابطه با فرزندان پسر 11 تا 18 سال شهر اصفهان انجام شد. روش پژوهش، کیفی از نوع پدیدارشناسی و تعداد مشارکت کنندگان ۱۲ نفر از مادرانی بود که فرزندان آنها از شبکه اجتماعی مجازي اينستاگرام استفاده مي كردند. مشارکت کنندگان با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و با روش گلوله برفی انتخاب و اطلاعات آنها از طریق مصاحبه عمیق جمع آوری و به روش کلایزی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافت‌های این پژوهش شامل پنج مفهوم اصلي(تم) "سهولت در انجام امور شخصی"، "تسهیل و بهبود ارتباطات"، "آشنایی با فناوري های روز دنیا"، "پر کردن اوقات فراغت" و " ترغیب به یادگیری زبان انگليسي" بود که در این مقاله بدان پرداخته شده است. یافته ها نشان داد فرصت ها فرهنگي به وي‍ژه در حوزه هنجارهاي اجتماعي براي فرزندان پسر نوجوان خانواده هاي شهر اصفهان وجود دارد كه در صورت آموزش و جهت دهي صحيح مي توان از آن براي ارتقاء دانش و مهارت هاي كاربران نوجوان استفاده كرد و زمينه كاهش َآسيب هاي احتمالي را فراهم نمود.چکیده انگلیسی :

The purpose of this study is to identify mothers' experiences of norm strengths of virtual social networks among Sons 11 to 18 years in Isfahan. The method taken in this research is phenomenological type of qualitative studies and 12 mothers were participated in interviews who have children with wide use of Instagram Social Network. Participants were chosen by using procedure of purposive sampling and snowball method. Data were collected through deep interviews and were analyzed by Colizzi method. Research findings in the class of social norm were including: "doing facility personal affairs, "facilitate and improve communications", "acquaintance with new technologies", "use of leisure "and "to learn English language ". Finding showed that there are many culture strengths in the field of social norms for sons in Isfahan which can be used in case of proper training to improve the knowledge and skills of users.موضوع : رسانه
کلمات کلیدی : هنجارهاي اجتماعي، شبکه های اجتماعی، شبکه هاي مجازي، اينستاگرام، نوجوانان
کلمات کلیدی انگلیسی: Social Norms, Social Networks, Virtual Networks, Instagram, Youth
مراجع :
• ايسپا(1395) «از هر 10 ایرانی ۶ نفر در شبکه های اجتماعی مجازی عضو هستند». مرکز افکارسنجي دانشجويان ايران. تاريخ: 15/12/95، قابل دسترس در:www.ispa.ir • احدزاده، اشرف سادات؛ امامی رودسری، حسین(1394)«ایماژ منفی از بدن، کاربران نوجوان شبکه اجتماعی فیس بوک بررسی نقش واسطه گری فاکتور اختلاف از خود».فصلنامه رسانه، سال 27. شماره 1، شماره پیاپی 102، بهار 1395. صص 148-131. • انصاری، محمد مهدی(۱۳۹۱)جنگ واقعی در فضای سایبر. تهران: دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه‌ها. • ایمان، محمدتقي(1391).روش شناسی تحقیقات کیفی. چاپ اول: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. • بشیر، حسن؛ محمدصادق افراسیابی(1389) «کارکردهای رسانه‌های اجتماعی در ایران». فصلنامه رسانه، سال 21، شماره 4، شماره پیاپی 83. صص 32-5. • پورنقدي، بهزاد(۱۳۹۳)«نقش شبکه های اجتماعی مجازی در نظم و امنیت استان خراسان شمالی». فصلنامه دانش انتظامی خراسان شمالی، شماره ۱. 90-69. • تقي پور، فائزه؛ عباس زماني(1396) واکاوي شبکه هاي اجتماعي مجازي؛ با مروري بر پژوهش هاي جوانان، نوجوانان و دانش آموزان. اصفهان، انتشارات جهاد دانشگاهي. • حامدي، محمد(1391) «عوامل اجتماعی-فرهنگی مرتبط با سواد رسانه ای دانشجویان(مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه آزاد واحد تهران شرق)».فصنامه مطالعات رسانه ای، سال 7، شماره 19.صص 78-65. • خسروی،زهرا(1389) «تجارب جوانان ار تلفن همراه در تغيير هنجارهاي فرهنگي». پايان نامه کارشناسي ارشد. دانشکده علوم تربيتي: دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان(اصفهان). • دهقان، حسين؛ برزو مروت(1397)«بررسی رابطه میزان استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی با روابط اجتماعی دانش آموزان». فصلنامه علوم خبري، شماره 25، بهار 97. صص 130-103. • زماني، عباس؛ تقي پور، فائزه.(1396).«شناسايي عوامل جذابيت شبکه هاي اجتماعي تلفن همراه از منظر کاربران». فصلنامه جامعه پژوهي فرهنگي، دوره 8، شماره 2، تابستان 1396.صص 71-45. • سلطانی فر مهدي(1389) دیپلماسی عمومی نوین و روابط عمومی الکترونیک. تهران: انتشارات سیمای شرق. • سورین، ورنر؛ جیمز تانکارد(1381) نظریه هاي ارتباطات، ترجمه علیرضا دهقان. تهران: دانشگاه تهران. • عدلی پور، صمد؛ وحید قاسمی و سید احمد میرمحمدتبار(۱۳۹۳) «تأثیر شبکه اجتماعی فیس‌بوک بر هویت فرهنگی جوانان شهر اصفهان».فصلنامه تحقیقات فرهنگي ایران، دوره 7، شماره ۱، بهار 1393.صص 28-1. • فتحی، سروش؛ مهدی مختار پور(۱۳۹۳)«بررسی نقش و تاثیر رسانه‌های نوین تصویری در تغییر سبک زندگی (مورد مطالعه: دانشجويان دانشگاه علوم و تحقيقات تهران)».مجله مطالعات توسعه ایران، سال 6، شماره 2، شماره پیاپی 22، بهار 1393.صص 118-101. • قلی زاده، آذر(1392) جامعه شناسی فرهنگی، چاپ دوم. اصفهان، معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان(اصفهان). • منتظرالقائم، مهدی(1381)«دموکراسی دیجیتالی و حکومت الکترونیکی: سیاست و حکومت در عصر تکنولوژی های اطلاعاتی و ارتباطاتی(ICTs)». نشریه نامه علوم اجتماعی، دوره 19، شماره 19، شماره پیاپی 446، تیرماه 1381.صص 259-227. • مهدي زاده، سيدمحمد(1392).نظريه هاي رسانه انديشه هاي رايج و ديدگاه هاي انتقادي، چاپ سوم. تهران: همشهري. • Bandura, A.(2002). Social Cognitive Theory of Mass Communication, Media Effects: Advances in Theory and Research, Edited By: Bryant, J & Beth Oliver, M. Erlbaum: 140 • Berthon, P.R., Pitt, L.F., Plangger, K. & Shapiro, D. (2012), “Marketing meets Web 2.0, social media, and creative consumers: implications for international marketing strategy”,Business Horizons,. 55 (3): 261-71. • Boyd, D.M. & Ellison, N.B.)2007(. “Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship”, Journal of Computer-Mediated Communication, 13(1): 210-23. • Counts, S. (2007). “Group-Based Mobile Messaging in Support of the Social Side of Leisure”. Computer Supported Cooperative Work (CSCW), April 2007, 16(1-2): 75-97 • Grosseck, G., Ramona, B. & Laurentiu,T . (2011).”Dear teacher, what should I write on my wall?A case study on academic uses of Facebook”, Procedia Social and Behavioral Sciences,15, 1425-1430 • Kaplan, A.M. & Haenlein, M. (2010). “Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media”. Business horizons, 53(1): 59-68. • Livingstone, S. (2008). “Engaging with the media: amatter of literacy?” communication. Culture and critique, 1(1(:51-62. • Macionis, j. (2003).Sociology the basics, prentice hall. • Manago, A. M., Taylor, T., & Greenfield, P. M. (2012). “Me and my 400 friends: The anatomy of college students' Facebook networks, their communication patterns, and well-being”. Developmental Psychology, 48(2):369-380. • Mcquail, D.(2006). Mcquail's Mass Communication Theory, Sage Publications. • Okazaki, S. & Taylor, C.R. (2013). “Social media and international advertising: theoretical challenges and future directions”. International marketing review, 30(1): 56-71. • Piwek, L. & Joinson, A. (2016). ”What do they snapchat about?” Patterns of use in time-limited instant messaging service, Computers in Human Behavior, Vol54: 358-367
تعداد بازدید از مقاله : 561
تعداد دانلود فایل : 109

تصویر جلد


سایر شماره ها

دوره چهارم (1402-1403) دوره سوم (1401-1402) دوره دوم (1400-1401) دوره اول (1399-1400)

مقالات پر بازدید