فصلنامه جامعه شناسي ارتباطات
Sociology of Communication Journal(JSC)

:: مقاله مرتبط با : شماره 3 , پیاپی 11, بهار 1402

Public Relations in Smart Cities and Promoting Health and Social welfare
نویسندگان :
یحیی احمدی1، مسعود کریم خانی2،
کارشناس ارشد مدیریت رسانه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی(مسئول)1، کارشناس ارشد مدیریت رسانه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی2
تعداد صفحات : 103-91
چکیده :

شهرهای هوشمند از فناوری برای بهبود کیفیت زندگی شهروندان خود استفاده می کنند. این فناوری می تواند در زمینه های مختلف از جمله حمل و نقل، انرژی، ایمنی، سلامت و محیط زیست استفاده شود. روابط عمومی در این شهرها، عمل برنامه ریزی، اجرا و ارزیابی برنامه هایی را انجام می دهد که هدف آن تاکید بر هوشمندسازی شهری به عنوان عاملی برای ارتقای سلامت و رفاه اجتماعی است. این مقاله بر اساس یک مطالعه کیفی، شامل مصاحبه با افراد در زمینه شهر هوشمند، روابط عمومی و سلامت اجتماعی است. مصاحبه شوندگان از طیف گسترده ای از زمینه ها، از جمله دولت، صنعت و دانشگاه بودند. نتایج این مطالعه نشان داد که شهر هوشمند، روابط عمومی و سلامت اجتماعی ارتباط نزدیکی با هم دارند. شهر هوشمند می تواند به بهبود سلامت اجتماعی از طریق افزایش مشارکت شهروندی، کاهش جرم و جنایت و بهبود کیفیت محیط زیست کمک کند و روابط عمومی نیز می تواند به ترویج شهر هوشمند و ایجاد آگاهی در مورد مزایای آن کمک کند. بر اساس یافته های این مطالعه، ما پیشنهاد می کنیم که دولت ها و سازمان های خصوصی سرمایه گذاری بیشتری در شهر هوشمند انجام دهند و از ظرفیت متخصصان روابط عمومی برای ترویج برنامه ها و سیاست هایی که به بهبود سلامت اجتماعی در شهر هوشمند کمک می کنند، استفاده کرده و همچنین شهروندان را در برنامه ریزی و اجرای شهر هوشمند مشارکت دهند.چکیده انگلیسی :

Smart cities utilize technology to enhance the quality of life for their residents. This technology can be applied in various areas, including transportation, energy, safety, health, and the environment. Public relations in these cities play a crucial role in planning, implementing, and evaluating programs that emphasize urban intelligence as a means to promote societal health and well-being. This article is based on a qualitative study, involving interviews with individuals knowledgeable in the fields of smart cities, public relations, and social health. Interviewees represented a diverse range of backgrounds, including government, industry, and academia. The findings of this study demonstrate a close relationship between smart cities, public relations, and social health. Smart cities can contribute to improving social health by enhancing citizen participation, reducing crime rates, and improving environmental quality, while public relations can aid in promoting smart cities and raising awareness about their benefits. Based on the findings of this study, we recommend that governments and private organizations invest more in smart cities and leverage the expertise of public relations professionals to promote initiatives and policies that contribute to social health in smart cities, while also engaging citizens in the planning and implementation of smart city projects.موضوع : روابط عمومی
کلمات کلیدی : شهر هوشمند، روابط عمومی، سلامت اجتماعی، رفاه، شهروند
کلمات کلیدی انگلیسی: Smart city, Public relations, Social health, Well-being, Citizen
مراجع :
بهشتی، سید محمد. (1399). شهرهای هوشمند: چالشها و فرصتها. تهران: جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر. تاجیک، یاسمین. (1398). شهرهای هوشمند: نگاهی نو به توسعه شهری. تهران: دانشگاه تهران. رضوانی، محمد حسین. (1397). شهرهای هوشمند: چشم انداز آینده شهرها. تهران: دانشگاه علم و صنعت ایران. شرفی، مهدی. (1396). شهرهای هوشمند: چارچوبی برای توسعه پایدار. تهران: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی. میرمحمدی، علیرضا. (1395). شهرهای هوشمند: رویکردی نوین به مدیریت شهری. تهران: دانشگاه شهید بهشتی. Boudreaux, M., & Nugent, R. (2017). Smart cities: The role of public relations in the development and implementation of smart city initiatives. Public Relations Review, 43(2), 369-373. Chourabi, H., Nam, T., Walker, S., Gil-Garcia, J. R., Mellouli, S., Nahon, K., & Pardo, T. A. (2012). Understanding smart cities: An integrative framework. Journal of the Association for Information Systems, 13(5), 1-31. Hollands, R. G. (2008). Will the real smart city please stand up? Intelligent, progressive or entrepreneurial? City, 12(3), 303-320. Keramidas, K., & Giaglis, M. (2012). The role of smart communities in the development of smart cities. International Journal of Information Management, 32(3), 242-251. Manyika, J., Chui, M., Bughin, J., Dobbs, R., Bisson, P., Marr, B., ... & Hung, D. (2013). Disruptive technologies: Advances that will transform life, work, and the world. McKinsey Global Institute. Rao, H. R., & Minai, A. (2012). Smart cities: A new paradigm for urban development. IEEE Technology and Society Magazine, 31(3), 28-33. Ratti, C., & Townsend, A. (2011). The city of the senses: Rethinking urban design. MIT Press. Shelton, T., & Lodato, A. (2017). The role of communication in the development of smart cities. In The future of public relations (pp. 167-180). Routledge. Söderström, O., Paasche, T., & Åkesson, A. (2014). Smart cities as corporate storytelling. Geoforum, 53, 11-22. 
تعداد بازدید از مقاله : 239
تعداد دانلود فایل : 123

تصویر جلد


سایر شماره ها

دوره چهارم (1402-1403) دوره سوم (1401-1402) دوره دوم (1400-1401) دوره اول (1399-1400)

مقالات پر بازدید