فصلنامه جامعه شناسي ارتباطات
Sociology of Communication Journal(JSC)

:: مقاله مرتبط با : شماره ,

The Role of Electronic Public Relations in Increasing Organizational Productivity (Case Study: Iran Post Bank, Mazandaran)
نویسندگان :
فائزه تقی پور1، مهرداد صادقي2، فاطمه قادیان انارمرزی3،
استادیار و عضو هیأت علمی گروه مدیریت ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)1، استادیار و عضو هیأت علمی گروه مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)2، دانشجوی دکترای تخصصی علوم ارتباطات اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)(مسئول)3
تعداد صفحات : 26-9
چکیده :

تحول چشمگیر در فن‌آوري ارتباطات در دو دهه اخیر، موجب بروز تحولاتی ژرف در عرصه دیوان‌سالاري گشته و بسیار نیرومندتر از گذشته انتظارات کارگزاران و ارباب‌رجوعان را از منظر زمان، هزینه و روش انجام کارها دگرگون ساخته است. به دنبال فراگیر شدن این سیستم در محدوده سازمانی، ایجاد روشی مکانیزه براي تبادل الکترونیکی مکاتبات بین سیستم هاي مختلف، یک نیاز جدي و اساسی محسوب می‌شود تا ارتباط بین سازمانی را به شکل مناسب تري فراهم نماید. در اين پژوهش، سؤال اساسي این است که بکار گیری روابط عمومی الکترونیک چه نقشي در افزایش بهره‌وری سازمانی در پست بانک ایران استان مازندران دارد؟ بر این اساس برای آزمون فرضیه‌هاي تحقیق، از روش پیمایش اجتماعی استفاده شد. همچنین تکنیک جمع آوری داده ها، پرسشنامه سازمان یافته بود. جامعه و نمونه آماری، كليه مديران روابط عمومی پست بانک ایران در مازندران به تعداد حدوداً 300نفر بودند و به دليل موجود بودن اطلاعات، كل جامعه آماري بدون انجام نمونه‌گيري مورد بررسي قرار گرفت. در اين تحقيق داده‌هاي حاصل از گردآوري پرسشنامه‌ها تجزيه و تحليل شد و به روش تحقيق همبستگي، از طريق آزمون‌هاي آماري مناسب رابطه بین استفاده از روابط عمومی الکترونیک و افزایش بهره‌وری سازمانی در پست بانک استان مازندران مورد بررسي قرار گرفت. نتایج تحقیق با آزمون فرضیات نشان داد که بین بکار گیری روابط عمومی الکترونیک و رضایت مشتریان، بهبود عملکرد سازمانی، افزایش بهره‌وری سازماني، افزایش کارایی کارکنان و بهبود پاسخگویی به مشتری در پست بانک ایران رابطه معناداري وجود دارد.موضوع : روابط عمومی
کلمات کلیدی : روابط عمومی، بهره وری سازمانی، الکترونیک، پست بانک ایران
کلمات کلیدی انگلیسی: Public relations, organizational productivity, electronics, Post Bank of Iran
مراجع :
آذری، محمد، مؤمني نورآبادي، مهدي(1379) مقدمه اي بر روابط عمومي الكترونيك، نظر سيماي شرق، تهران. رنجبري، رضا(1380) روابط عمومي، اينترنت، چالش ها و راهكارها، اطلاعات (ضميمه)، تهران. سلطانی، ایرج(1383) نقش روابط عمومی در سازمانهای برتر، هنر هشتم، زمستان 1383، شماره 36 :54 - 56 . فريزر پي، سيتل( 1383) روابط عمومي الكترونيك، ترجمه محمد مهدي فتوره چي، نشريه تحقيقات روابط عمومي، شماره 21 و 22، مؤسسه تحقيقات روابط عمومي، تهران. قاسمي، بهروز، تئوري‌هاي رفتار سازماني، تهران، رهيافت،‌چاپ اول، 1381. گیدنز، آنتونی،(1379) جامعه شناسی، ترجمه منوچهر صبوری، نشر نی، تهران، متفكر، حسين، ( 1382) روابط عمومي ديجيتالي، نشريه همشهري، تهران. مقيمي، فضل ا..(1381)، كارآفريني، سنجش و پژوهش،گاهنامه مركزمطالعات سازمان سنجش آموزش كشور، شماره 3. Adler, PauL.S&Seok-woo kwon (2002);"Social Capital: Prospects for a new Concept"; Academy of management Review; Vol. 27. No1; pp: 17-40. Baker, T., Gedajlovic, E., & Lubatkin, M. (2005) A framework for comparing entrepreneurship processes across nations. Journal of International Business Studies, 36: 492-504. Baron, R. (2002). OB and entrepreneurship: The reciprocal benefits of closer conceptual links. Research in Organizational Behavior, 24, 225–269.
تعداد بازدید از مقاله : 257
تعداد دانلود فایل : 67

سایر شماره ها

دوره سوم (1401-1402) دوره دوم (1400-1401) دوره اول (1399-1400)

مقالات پر بازدید