فصلنامه جامعه شناسي ارتباطات
Sociology of Communication Journal(JSC)

:: مقاله مرتبط با : شماره 4 , پیاپی 8, تابستان 1401

Investigating the Effect of Social-Media on Good Urban Governance with a Smart City Approach in Isfahan
نویسندگان :
فرحناز مصطفوی کَهنگی1، رزیتا توکلی فارسانی2، مژده عینی3،
استادیار و عضو هیئت علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور تهران(مسئول)1، دانشجوی کارشناسی ارشد روزنامه نگاری، دانشگاه پیام نور اصفهان، مرکز سمیرم2، دانشجوی کارشناسی ارشد روزنامه نگاری، دانشگاه پیام نور اصفهان، مرکز سمیرم3
تعداد صفحات : 34-21
چکیده :

شهر به عنوان خاستگاه تمدن بشري همواره مورد توجه نظريه پردازان علوم مختلف بوده است. فضاي پيچيده شهر، انسان هاي انديشمند را براي رهايي از مشكلات و نارسايي ها در رسيدن به حد متعالي زندگي به فكر اصلاح و ايجاد ساختارهاي جديد شهري وادار نموده است در هزاره سوم، فن آوري اطلاعات به عنوان عمده ترين محور تحول و توسعه در جهان منظور شده و دستاوردهاي ناشي از آن با زندگي مردم عجين گرديده است. ازين رو امروزه شهر هوشمند و شهر الكترونيك به عنوان راهكار بي بديل حل معضلات شهري مورد توجه شهرسازان و مديران شهري واقع شده است. مقاله حاضر با رويكرد توصيفي تحليلي و اسنادي نشان داد رسانه های اجتماعی نقش مهمی به مؤلفه هایي نظیر مردم هوشمند و جابه جایی هوشمند در حكمراني خوب شهري با رویکرد هوشمند سازی دارد. در انتها ضمن نتيجه گيري از مطالب راهكارها براي تحقق حكمراني هوشمند خوب شهری مبتنی بر هوشمند سازی شهری با در نظر گرفتن تأثیرات مثبت رسانه های اجتماعی ارائه گردیده است.چکیده انگلیسی :

The city as the origin of human civilization has always been considered by theorists of various sciences. The complex atmosphere of the city has forced thinking people to think about reforming and creating new urban structures in order to get rid of problems and failures in reaching a higher level of life. In the third millennium, information technology as the main axis of change and development in the world the achievements of the smart city and the electronic city have been considered by urban planners and city managers as an irreplaceable solution to urban problems. The present article with a descriptive-analytical and documentary approach showed that social media has an important role to play in components such as smart people and smart mobility in good urban governance with a smart approach. In the end, while concluding the contents of the strategies for achieving good smart urban governance based on urban smartening, taking into account the positive effects of social media is presented.موضوع : رسانه
کلمات کلیدی : شهر هوشمند، حکمرانی خوب، جابه جایی هوشمند، مردم هوشمند، رسانه‌های اجتماعی
کلمات کلیدی انگلیسی: Smart City, Good Governance, Smart Mobility, Smart People, Social Media
مراجع :
- افراخته، زهره و سمیه افراخته (1400) بررسی رابطه حکمرانی خوب و رضایتمندی شهروندان درمسیر تحقق شهر هوشمند (مورد مطالعه: شهرداری بیرجند)، دومین همایش بین المللی شهر هوشمند، چالش ها و راهبردها، شیراز. - رشنوفر، آیت؛ مسلم عارفی و علی حسنوند(1395) بررسی اصول شهر هوشمند و کاربرد های آن در اداره و حکمرانی شهری،اولین کنفرانس ملی شهر هوشمند، قم. - شهرزویی، دنیا و محمدرضا فرامرزی پارسا(1397)رسانه های اجتماعی در شهر هوشمند، اولین کنفرانس فرصت ها و تهدیدهای فضای مجازی و شبکه های اجتماعی،کرمانشاه. - شورابی، رمضانعلی (1394) حکمرانی خوب و توسعه پایدار شهر تربت حیدریه، دومین همایش چشم‌انداز توسعه منطقه ی تربت حیدریه در افق 1404، تربت حیدریه. - دماوندی کناری، علی؛ سید علی طباطبایی پناه و سوسن صفاوردی (1395) تبیین امکانات و ابزارهای رسانه‌های جمعی بر شکل گیری حکمرانی خوب در جوامع در حال توسعه. مطالعات توسعه اجتماعی ایران، دوره 13، شماره 1، زمستان 1399، صفحه 43-61. - فلاح، مسعود و احمد استقلال (1393) شاخص‌های هوشمندسازی شهر جهت توسعه پایدار، فصلنامه شهر هوشمند، شماره 1 ،سال اول، صص10-1. - کرکه آبادی، زینب و اعظم ملائی (1400) ارزیابی مفهوم و ویژگی های شهر هوشمند،کنفرانس ملی معماری، عمران، شهرسازی و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب،تبریز، - هاشمی، سیدعلی؛ میترا راه‌نجات، فتاح شریف زاده و محمدرضا سعدی(1399) نسبت‌سنجی حکمروایی خوب و شهر هوشمند (مطالعه موردی: شهر تهران). فصلنامه راهبرد اجتماعی فرهنگی، 9(1)، 67-90. - هاشمی‌جیردهی، سیدابراهیم (1395) تاثیر هوشمندسازی شهر بر شاخص‌های توسعه پایدار منطقه1 شهرداری کرج، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما: دکتر روح‌الله ناصحی، دانشگاه بین‌المللی قزوین. - Azzari, M., Garau, C., Nesi, P., Paolucci, M., & Zamperlin, P. (2018, May). Smart city governance strategies to better move towards a smart urbanism. In International Conference on Computational Science and Its Applications (pp. 639-653). Springer, Cham. - Bernardo, M. D. R. M. (2019). Smart city governance: from e-government to smart governance. In Smart Cities and Smart Spaces: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications (pp. 196-232). IGI Global. - Dey, P., & Roy, S. (2021). Governance in smart city: An approach based on social network. In Smart Cities: A Data Analytics Perspective (pp. 63-87). Springer, Cham. - Hartawan, M. S., Putra, A. S., & Muktiono, A. (2020). Smart City Concept for Integrated Citizen Information Smart Card or ICISC in DKI Jakarta. International Journal of Science, Technology & Management, 1(4), 364-370. - Meijer, A., & Bolívar, M. P. R. (2016). Governing the smart city: a review of the literature on smart urban governance. international eview of administrative sciences, 82(2), 392-408. - Pertiwi, C. A., Fitriani, D. R., & Santoso, B. (2019). Smart City through Social Media: In Creating Good Governance in the Government of West Java. International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding, 6(10), 33-42. - Praharaj, S., Han, J. H., & Hawken, S. (2018). Towards the right model of smart city governance in India. Sustainable Development Studies, 1. - Viale Pereira, G., Eibl, G., & Parycek, P. (2018, April). The role of digital technologies in promoting smart city governance. In Companion Proceedings of the The Web Conference 2018 (pp. 911-914).
تعداد بازدید از مقاله : 213
تعداد دانلود فایل : 122

تصویر جلد


سایر شماره ها

دوره سوم (1401-1402) دوره دوم (1400-1401) دوره اول (1399-1400)

مقالات پر بازدید